خبر ملکی
۱۰۰ هزار متقاضی ودیعه مسکن به بانک معرفی شدند

وزیر راه و شهرسازی گفت: تاکنون ۳۸۰ هزار نفر از متقاضیان وام اجاره پرونده خود را کامل کردهاند که به تدریج به بانک معرفی میشوند، تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار نفر برای دریافت وام اجاره به بانک معرفی شدهاند. به گزارش ایرنا،متقاضیان دریافت تسهیالت کمک ودیعه اجاره مسکن که تیر ماه امسال با ارسال پیامک درخواست خود را رزرو کرده اند از ۱۴ مرداد تا ۲۰ مرداد فرصت داشتند تا بر اساس آخرین رقم سمت راست کد ملی خود به سامانه طرح اقدام ملی مسکن مراجعه کنند و پرونده ثبت نام خود را تکمیل کنند. وام کمک ودیعه اجاره به میزان ۵۰ ،۳۰ و ۱۵ میلیون تومان، مدتی قبل در ستاد ملی مقابله با کرونا به تصویب رسیدکه سود این تسهیالت ۱۳ درصد است و نحوه بازپرداخت آن بدین صورت است که در روش اول، گیرندگان وام )مستأجران( میتوانند تسهیالت را یکساله دریافت کنند و رصفا سود آن را ماهانه بپردازند و در پایان سال، اصل آن را پرداخت کنند. در روش دوم، متقاضیان میتوانند وام را سه ساله دریافت کنند و در مدت ۳۶ ماه اصل و فرع آن را به بانک بپردازند. مستاجران در تهران ماهانه ۵۴۰ هزار تومان، کالن شهرها ۳۲۰ هزار تومان و سایر شهرها ۱۶۰ هزار تومان پرداخت خواهند کرد. »محمد اسالمی« در خصوص آخرین وضعیت اعطای تسهیالت ودیعه مسکن به مستاجران گفت: دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر پیامکی ثبت نام کردهاند که از این میزان حدود ۶۰۰ هزار نفر کد ملی نامعترب و یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر کد ملی معترب داشتند. وی گفت: برای دارندگان کد ملی معترب، پیامکی ارسال شد تا در سامانه پرونده تشکیل بدهند. تاکنون ۳۸۰ هزار نفر پرونده تشکیل دادهاند که به تدریج به بانک معرفی میشوند. ضمن اینکه بیش از ۱۰۰ هزار نفر به بانک معرفی شدند. اسالمی ادامه داد: ارتباط سیستمی وزارت راه و شهرسازی با شعب بانکهای ارایه دهنده تسهیالت ودیعه مسکن طبق آخرین جلسهای که ۲۷ مرداد معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی با بانک مرکزی داشت، نهایی شده است و هیچ مانعی رس راه آن وجود ندارد. وزیر راه و شهرسازی با یادآوری اینکه تسهیالت ودیعه مسکن در تهران ۵۰ میلیون تومان، در کالنشهرها ۳۰ میلیون تومان و سایر شهرها نیز ۱۵ میلیون تومان است، گفت: این برنامه برای اولین بار است که برای مستاجران در این رشایط کرونایی ایجاد شده است. به گفته اسالمی، به زودی از ۱۴۰ هزار موجر که در رشایط کرونایی اجاره واحدهایشان را افزایش ندادهاند تجلیل میشود. وی ترصیح کرد: متام تالش ما این است که تولید و عرضه مسکن را به یک جریان پایدار تبدیل کنیم و اعتامد را بین سازندگان و متقاضیان ایجاد کنیم. بیش از دو میلیون واحد مسکونی بیش از تعداد خانوار وجود دارد وزیر راه و شهرسازی در خصوص احداث ساالنه ۷۰۰ هزار واحد مسکن شهری بر اساس طرح جامع مسکن، گفت: در پنج سال گذشته، انواع مسکنی که توسط مردم تولید شده است ساالنه ۳۰۰ هزار واحد بوده است. همچنین، در دولت تدبیر و امید، یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر به مردم تحویل شده است. عالوه بر آن ۱۶۰ هزار متقاضی مسکن توسط بانک مسکن از طریق حساب صندوق پس انداز مسکن یکم صاحب خانه شدند. بدین معنا در دولت تدبیر و امید ساالنه ۲۰۷ هزار واحد مسکن مهر به مردم واگذار شده است. اسالمی با تاکید بر اینکه امسال پرونده مسکن مهر بسته میشود، توضیح داد: میانگین ساالنه تولید ۳۰۰ هزار واحد مسکونی را با برنامه طرح اقدام ملی مسکن، در دستور کار قرار دادیم. هدفگذاری بدین ترتیب بوده که ساالنه ۱۰۰ هزار واحد در بافت فرسوده احداث شود که بخشی از برنامه طرح جامع مسکن بوده و بخش نهایی این بود که طرح اقدام ملی مسکن را هدف گذاری کردیم. اسالمی در خصوص برخی از انتقاداتی که به سیاست های مسکنی دولت شده است، توضیح داد: مسکن توسط مردم تولید می شود و هیچ دولتی هیچگاه تولید کننده مسکن نبوده است بلکه ساز و کار و زمینه تولید مسکن را فراهم کرده است. دولت یازدهم آنچه را که در برنامه گذاشته بود دو رویکرد داشت و آن هم ارزیابی از وضعیت مسکن از جامعه بود. بدین معنا تعداد خانوار و تعداد واحد مسکونی را در مقابل هم قرار دادیم تا هدف کمی را در مورد عرضه مسکن بررسی کنیم. وزیر راه و شهرسازی گفت: بیش از دو میلیون واحد مسکونی به غیر از خانههای ویالیی و خانههای اقامت موقت که آنها هم بیش از دو میلیون برآورد شده است، در کشور وجود دارد. به گفته وزیر راه بر اساس آمار ۲۴ میلیون خانه و ۲۲ میلیون خانوار در کشور وجود دارد که بیش از دو میلیون واحد مسکونی بیش از تعداد خانوار وجود دارد. وی گفت: بنابراین باید روی تفکر دولت یازدهم که موضوع بافتهای فرسوده و بازآفرینی شهری بود، مترکز میکردیم که برای آن نیز وقت فراوانی رصف شد. تا پایان دولت ۶۰۰ کیلومرت آزاد راه به بهرهبرداری می رسد وزیر راه و شهرسازی تاکید دولت یازدهم و دوازدهم را توسعه زیرساختهای حمل و نقل اعالم کرد و گفت: تا پایان دولت حدود ۳۰ درصد طول آزادراههای کشور افزایش پیدا میکند یعنی از حدود ۲ هزار و ۱۰۰ کیلومرت به ۳ هزار و ۱۰۰ کیلومرت میرسیم که ۳۱۷ کیلومرت آن تاکنون به بهرهبرداری رسیده و نزدیک به ۶۰۰ کیلومرت تا پایان دولت به بهرهبرداری خواهد رسید. محمداسالمی افزود: بیش از دو برابر این مقدار آزادراه در دست مطالعه یا اجرا قرار دارد که در برنامه پنج ساله دیگر این میزان آزاد راه به حداقل ۶ هزار کیلومرت افزایش پیدا میکند لذا به طور متوسط ساالنه حدود ۸۰۰ کیلومرت به بزرگراههای کشور افزوده شده است و این روند نسبت به بودجه کشور مطلوب است

چهارشنبه بیست و نهم مرداد ۹۹

-تبلیغات-

مشارکت در ساخت

سپردن ملک

درخواست ملک

اخبار و قوانین ملکی

سوالات متداول

تماس با ما

جردن تقاطع ظفر پلاک 93

مدیریت:شهرام تی خوانی