این اتفاق از بهار امسال در بازار مشهود شده و در تابستان با افزایش عرضه در بازار اجاره، اوج گرفته است به نحوی که در روزهای اخیر تقریبا از هر دو فایل اجاری در موتورهای جست و جوی ملکی، یکی رهن کامل بوده یا دو سوم ارزش اجاری ملک به‌صورت ودیعه پیشنهاد شده است تا وزن اجاره ماهانه کاهش یابد. این وضعیت که تحت تاثیر رونق بی‌سابقه بورس رخ داده و به موجران انگیزه داده از خیر دریافت اجاره ماهانه بگذرند و به رهن کامل بسنده کنند، با وجود افت شاخص بورس در روزهای اخیر هنوز تغییری نکرده است. افزایش فایل‌های رهن کامل در بازار اجاره در مجموع به نفع مستاجران ارزیابی می‌شود، مگر اینکه آنها نیز ترجیح دهند پس‌انداز یا بخشی از ودیعه خود را به سرمایه‌گذاری در بورس اختصاص دهند. نااطمینانی ایجاد شده نسبت به آینده سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در بورس طی روزهای اخیر ممکن است آثار خود را در روزهای آینده در بازار مسکن نشان دهد و برخی موجران قیمت‌های اعلامی خود را  برای رهن کامل یا وزن بیشتر رهن نسبت به اجاره تغییر داده و به ذائقه سنتی خود روی بیاورند. بنابراین به نظر می‌رسد مادامی که فایل‌های رهن کامل در بازار پرتعداد است، فرصت برای جست و جو و عقد قرارداد برای مستاجران فراهم است تا از پرداخت اجاره‌های ماهانه سنگین معاف شوند.